Home /Book, Software, Security Equipment/ S? tay nghi?p v? ??i ly tàu bi?n
Author Text
thanhvien
Avatar

Posts:218
Number Comments: 49

Gender: _NEUTRAL_
Date: 23/12/2016
S? tay nghi?p v? ??i ly tàu bi?n
#post1422

??i lý hàng h?i là m?t ngành ngh? ?óng vai trò nh? m?t m?t xích r?t quan tr?ng trong chu?i logistics. Trong h?n 1300 doanh nghi?p trong l?nh v?c giao nh?n, v?n t?i bi?n, thì nhu c?u v? vi?c tìm hi?u sâu h?n nh?ng ki?n th?c v? v?n t?i bi?n và nh?t là nh?ng công vi?c chi ti?t c?a m?t ng??i ??i lý hàng h?i ??i v?i s? l??ng nhân viên c?a h? là r?t quan tr?ng. Ch?a k? hàng n?m, các tr??ng hàng h?i, th??ng m?i, xu?t nh?p kh?u, h?i quan liên t?c cho ra ??i r?t nhi?u sinh viên h?c nh?ng ngành ngh? liên quan. Hi?u k? h?n v? ??i lý hàng h?i s? giúp sinh viên có ???c cái nhìn t?ng quan, trang b? ki?n th?c c?n thi?t ?? khi ra tr??ng d? dàng ti?p c?n v?i công vi?c. ?ó là lý do chúng tôi cho ra ??i cu?n "S? tay nghi?p v? ??i lý tàu bi?n".

 

Cu?n sách này có th? dùng làm tài li?u tham kh?o c?a các cán b? và nhân viên các doanh nghi?p, công ty trong l?nh v?c v?n t?i nh? ch? tàu, ??i lý hàng h?i, môi gi?i thuê tàu, giao nh?n, sinh viên các tr??ng ngo?i th??ng, kinh t?, lu?t, hàng h?i, h?i quan…

 

 

??ng ký mua sách xin liên h?:

Ch? Bích Thu? 

?i?n tho?i: 0902670577

Email: thuy@www.fhogfe.icu

Tài kho?n: La Quang Trí, s? 0381002452529, t?i Ngân hàng Vietcombank Thu Duc

Giá sách: 48000 ??ng + 20000??ng (phí v?n chuy?n) = 68000 ??ng.

 

CÁC B?N C?NG CÓ TH? ??T HÀNG TR?C TUY?N B?NG CÁCH B?M VÀO NÚT MUA NGAY ? PHÍA D??I ?ÂY!

thanhvien
Avatar

Posts:218
Number Comments: 49

Gender: _NEUTRAL_
Date: 25/12/2016
Reply :: S? tay nghi?p v? ??i ly tàu bi?n

C?p nh?t thêm s? tài kho?n ?? các b?n ti?n chuy?n ti?n

Nguy?n Th? Bích Thu?

S?: 163494889 

T?i ACB Chi nhánh H? Chí Minh

thanhvien
Avatar

Posts:218
Number Comments: 49

Gender: _NEUTRAL_
Date: 25/12/2016
Reply :: S? tay nghi?p v? ??i ly tàu bi?n

Các b?n ? Qu?n 9 ho?c Th? ??c có th? ghé ??a ch? c?a ch? Thu? ?? mua sách liên l?c 0902670577


Partners
美高梅体育盘口