Home /www.fhogfe.icu on Newspapers/ V?n t?i bi?n ch?a "ra bi?n"
Author Text
thanhvien
Avatar

Posts:218
Number Comments: 49

Gender: _NEUTRAL_
Date: 21/02/2018
V?n t?i bi?n ch?a "ra bi?n"
#post2449

Vi?t Nam có r?t nhi?u ?u th? ?? phát tri?n ngành v?n t?i bi?n nh? ???ng b? bi?n dài, ng??i dân t? nhi?u ??i s?ng r?t g?n g?i v?i bi?n, d?a vào bi?n và có kh? n?ng ?i bi?n.

Ch? ti?c r?ng lâu nay do các chính sách ch?a phù h?p, s? quan tâm ch?a ?úng m?c, ??u t? ? ?t nh?ng không có chi?u sâu... ?ã khi?n ngành v?n t?i bi?n Vi?t Nam èo u?t.

B?c tranh u ám

Ngành v?n t?i bi?n kém phát tri?n tr??c h?t do ngh? ?i bi?n ch?a ???c chú tr?ng. Nh?ng ng??i làm thuê trên tàu v?n có m?c l??ng quá th?p, th?m chí th?p h?n l??ng c?a m?t th? h? trong khi ?? xu?ng ???c tàu h? ph?i có hàng ch?c lo?i b?ng c?p, ch?ng ch? mà m?i b?ng c?p, ch?ng ch? ?ó có giá khá nhi?u ti?n, r?i còn ph?i tr? phí môi gi?i hay phí cho nh?ng nhân viên ?i?u hành ? các công ty ch? tàu.

Ch?a k? là nhi?u thuy?n viên ?i tàu còn b? ch?m tr? l??ng, qu?t l??ng th??ng xuyên, không ch? trong n??c mà c? ? n??c ngoài, không ch? các công ty ch? tàu Vi?t Nam, mà c? các công ty ch? tàu qu?c t?.

Trong khi ?i bi?n là ngh? hi?m nguy b?c nh?t, h? l?i không ???c s? b?o tr? c?n thi?t nh? ??ng nghi?p ? các n??c khác nh? Indonesia, Myanmar, Philippines... ?ó là ch?a so sánh v?i nh?ng n??c Hàn Qu?c, Nh?t B?n, châu Âu có m?c l??ng còn cao h?n nhi?u l?n và thuy?n viên h? ???c ITF b?o tr? và khi có nh?ng s? c? x?y ra v?i thuy?n viên thì ???c ITF tr? giúp ngay.

 

V?n t?i bi?n ch?a "ra bi?n"

?nh: QH

Ch? ti?c r?ng lâu nay do các chính sách ch?a phù h?p, s? quan tâm ch?a ?úng m?c, ??u t? ? ?t nh?ng không có chi?u sâu... ?ã khi?n ngành v?n t?i bi?n Vi?t Nam èo u?t.

B?c tranh u ám

Ngành v?n t?i bi?n kém phát tri?n tr??c h?t do ngh? ?i bi?n ch?a ???c chú tr?ng. Nh?ng ng??i làm thuê trên tàu v?n có m?c l??ng quá th?p, th?m chí th?p h?n l??ng c?a m?t th? h? trong khi ?? xu?ng ???c tàu h? ph?i có hàng ch?c lo?i b?ng c?p, ch?ng ch? mà m?i b?ng c?p, ch?ng ch? ?ó có giá khá nhi?u ti?n, r?i còn ph?i tr? phí môi gi?i hay phí cho nh?ng nhân viên ?i?u hành ? các công ty ch? tàu.

Ch?a k? là nhi?u thuy?n viên ?i tàu còn b? ch?m tr? l??ng, qu?t l??ng th??ng xuyên, không ch? trong n??c mà c? ? n??c ngoài, không ch? các công ty ch? tàu Vi?t Nam, mà c? các công ty ch? tàu qu?c t?.

Trong khi ?i bi?n là ngh? hi?m nguy b?c nh?t, h? l?i không ???c s? b?o tr? c?n thi?t nh? ??ng nghi?p ? các n??c khác nh? Indonesia, Myanmar, Philippines... ?ó là ch?a so sánh v?i nh?ng n??c Hàn Qu?c, Nh?t B?n, châu Âu có m?c l??ng còn cao h?n nhi?u l?n và thuy?n viên h? ???c ITF b?o tr? và khi có nh?ng s? c? x?y ra v?i thuy?n viên thì ???c ITF tr? giúp ngay.

Vi?t Nam ?ang xu?t khá nhi?u lo?i hàng hóa và các lo?i hàng hóa này th??ng dùng tàu r?i ?? v?n chuy?n nh? g?o, cát, ?á, g? d?m, mì lát, clinker, xi m?ng... trong khi ?ó Vi?t Nam c?ng nh?p v? r?t nhi?u lo?i máy móc, nguyên v?t li?u ch? t?o, các s?n ph?m gia d?ng...

Tuy nhiên, các s?n ph?m nh? cát, ?á, clinker thì h?u h?t ???c ch? b?ng các lo?i tàu l?n 40.000 - 50.000 t?n, Vi?t Nam l?i ít tàu có c? l?n nh? th? nên ph?n nhi?u r?i vào tay các tàu n??c ngoài. G? d?m, mì lát ch? y?u xu?t qua Trung Qu?c, các tàu c?a Trung Qu?c khi ch? s?t thép t? Trung Qu?c v? Vi?t Nam c?n hàng ?? quay tr? l?i Trung Qu?c ?? l?y hàng ?i ti?p nên h? có giá r?t m?m và các tàu Vi?t Nam khó mà c?nh tranh.

Xi m?ng và g?o th??ng dùng tàu Vi?t Nam nhi?u, song ??i v?i các lo?i hàng này c?ng có nhi?u nguy c? cho tàu nh? ch?y qua vùng c??p bi?n Philippines, ch? hàng d? hàng r?t ch?m trong khi các chi phí phát sinh ph?t tàu th??ng không ???c thanh toán ??y ??.

Th?i gian g?n ?ây, Vi?t Nam c?ng nh?p khá nhi?u than t? các n??c, nhi?u ch? tàu ?ã chuy?n h??ng ??u t? các lo?i tàu ?? ch? than cho các nhà máy nhi?t ?i?n ?ang b?t ??u ho?t ??ng. Tuy nhiên, do v?n còn nhi?u b?t c?p trong chuy?n nh?p kh?u than nên các tàu này v?n ch?a phát huy hi?u qu? và hi?n h? v?n ?ang tìm ?? các lo?i hàng khác ?? làm.

L??ng hàng hóa xu?t nh?p kh?u qua các c?ng Vi?t Nam r?t l?n, tuy nhiên h?n 90% trong s? này ?ang n?m trong tay các doanh nghi?p n??c ngoài. Th?c tr?ng phát tri?n ??i tàu Vi?t Nam nh?ng ch? y?u là các tàu r?i, có tính kinh t? th?p, khó tìm ngu?n hàng ?n ??nh.

Do ?ó vi?c tàu Vi?t Nam ch?y hàng Vi?t Nam là khá ít, n?u có thì giá tr? hàng hóa không cao, hàng xu?t thô là chính. Trong khi ?ó ho?t ??ng xu?t nh?p kh?u c?a Vi?t Nam ch? y?u là nh?ng hàng hóa có giá tr? l?n, ???c cho vào container và ???c các tàu n??c ngoài v?n chuy?n.

Thay vì khai thác hàng hóa t? Vi?t Nam ?i, nhi?u tàu Vi?t Nam ?ã v??n ra khai thác ? các th? tr??ng ?n ??, Maldives, Myanmar, Indonesia... Các tuy?n này l??ng hàng ?n ??nh h?n, giá c??c cao h?n nh?ng l?i phát sinh nh?ng v?n ?? khác nh? th?i gian d? hàng ch?m, ch? hàng không tr? ti?n ph?t tàu, ch? hàng th??ng xuyên t? ch?c l?a ch? tàu...

V?n t?i bi?n n?i ??a lâu nay dù có r?t nhi?u hàng hóa và nhà n??c ?ã có nh?ng ??ng tác b?o h? cho v?n t?i bi?n n?i ??a nh?ng l?i phát sinh ??i tàu pha sông bi?n ???c phép ch?y b?c - nam và nh?ng ??i tàu này v?i chi phí r? h?n, qu?n lý ??n gi?n h?n, ??ng ký nhanh chóng h?n, thuy?n viên tiêu chu?n th?p h?n ?ã giành ph?n l?n l??ng hàng hóa, làm cho giá c??c gi?m xu?ng nên các tàu v?n t?i bi?n n?i ??a các c?p 2, 3 t??ng ??i khó c?nh tranh.

Trong khi ?ó, h?u h?t các doanh nghi?p v?n t?i bi?n thu?c nhà n??c và c? ph?n có v?n c?a nhà n??c n?m gi? ?ã và ?ang thua l? kéo dài nhi?u n?m li?n và ?ã nh??ng h?u h?t l??ng hàng hóa xu?t nh?p kh?u Vi?t Nam vào tay các doanh nghi?p n??c ngoài.

Các doanh nghi?p t? nhân thì ph?n nhi?u là nh?ng ng??i có quan h? v?i ngân hàng, các t? ch?c tài chính nên có ???c quy?n ?u tiên th?c hi?n các h?p ??ng thuê mua tài chính nhi?u con tàu. M?t th?i h? ?óng tàu, mua tàu ?? bán l?i ki?m l?i ch? không chú tr?ng vào m?c tiêu khai thác tàu, nên các con tàu c?a h? th??ng ch?t l??ng kém, chi phí ch?y tàu cao. H?n n?a, n?u t? ch?c khai thác thì h? c?ng không có ?? trình ?? c?ng nh? kh? n?ng tài chính ?? khai thác th?c s? có hi?u qu?.

Chính sách ngo?i t? c?a Vi?t Nam làm ?nh h??ng r?t l?n ??n vi?c giao th??ng hàng h?i. Ví d? m?t doanh nghi?p c?n chuy?n ti?n ?? tr? ti?n c??c phí v?n chuy?n cho tàu trung bình ph?i m?t th?i gian chu?n b? h? s? 2 ngày, r?i thêm 1 ngày ngân hàng x? lý th? t?c ?? chuy?n ti?n.

Trong khi ?ó, các doanh nghi?p ? các n??c ho?c vùng lãnh th? xung quanh nh? Hong Kong, ?ài Loan, Thái Lan, Campuchia, Singapore, nh?t là các doanh nghi?p ? Hong Kong và Singapore, ch? m?t ch?a t?i 5 phút ?? chuy?n ti?n hàng tr?m ngàn USD.

Trong v?n t?i qu?c t?, Vi?t Nam nhi?u tàu nh?, ch?t l??ng khá kém do ?ã ???c khai thác nhi?u n?m, b?o d??ng kém, th? tr??ng hàng hóa kén ch?n nên không có nhi?u lo?i hàng cho các tàu c?a Vi?t Nam v?n chuy?n, ch? y?u là các lo?i hàng hóa thô, giá tr? ít.

Khi l??ng hàng hóa ?ã ít mà công su?t tàu lo?i ch?t l??ng kém nh? th? này quá nhi?u thì n?y sinh tình tr?ng c?nh tranh không lành m?nh, có nh?ng tuy?n hàng ch? có tàu Vi?t Nam làm là chính nh?ng các ch? tàu Vi?t Nam l?i không ?oàn k?t v?i nhau mà l?i tìm m?i cách gi?m giá ?? giành h?p ??ng.

Các doanh nghi?p xu?t nh?p kh?u ? nhi?u n?i nh? Singapore, Myanmar, Bangladesh, Philippines, ?n ??... n?m ???c tâm lý này c?a các doanh nghi?p Vi?t Nam nên h? th??ng o ép các ?i?u kho?n r?t ch?t ch? làm cho ph?n thi?t thòi luôn thu?c v? các doanh nghi?p Vi?t Nam.

Le lói h??ng ra

Tuy b?c tranh khá u t?i c?a ngành v?n t?i bi?n v?n liên t?c hi?n lên trong nh?ng n?m g?n ?ây song vài n?m tr? l?i ?ây c?ng ?ã có nh?ng doanh nghi?p v?n t?i bi?n b?t ??u kh?i s?c, có lãi, k? c? m?t s? công ty trên sàn ho?c c? các công ty t? nhân nh?.

Có m?t s? công ty ?ã mua nh?ng con tàu l?n c? 20.000 - 50.000 t?n ?? phù h?p h?n v?i yêu c?u v?n chuy?n hàng r?i là nh?ng lo?i hàng có s? l??ng l?n trên th? tr??ng, nh?t là các lo?i hàng nh? than nh?p kh?u c?a Vi?t Nam, than hay các lo?i qu?ng ch? sang Trung Qu?c.

?ã có doanh nghi?p xác ??nh th? tr??ng c?a h? là các lo?i hàng l?ng, h? mua nhi?u tàu ch? d?u ?? khai thác th? tr??ng còn r?t ti?m n?ng này. Tàu c?a h? ?i kh?p các n?i trên th? gi?i và có lãi. 

M?t s? công ty v?n t?i n?i ??a, thay vì ?óng m?i hay mua tàu bi?n, h? ?óng các tàu pha sông bi?n, ch? hàng r?i và ch? container. ?i?m l?i ích c?a lo?i tàu này là chi phí ít, d? ki?m thuy?n viên h?n, chi phí khai thác c?ng nh? h?n các lo?i tàu bi?n các c?p, s? ki?m soát c?a các c? quan ch?c n?ng c?ng không quá nghiêm kh?c nh? các lo?i tàu bi?n t? c?p 3 tr? lên.

Tr??c th?c tr?ng trên, c?n ph?i có s? ch?m lo, ?u ?ãi, giúp ?? cho ??i ng? thuy?n viên - nh?ng ng??i ?ang ngày ?êm lênh ?ênh trên bi?n kh?i. Vi?c gia nh?p ITF là r?t c?n thi?t ?? b?o v? h? tránh b? nh?ng ??i x? b?t công.

Nh?ng quy ??nh pháp lu?t c?n rõ ràng h?n và phù h?p v?i th?c t? h?n nh?m tránh gây nh?ng s? c? ?áng ti?c cho tàu, nh?t là các yêu c?u nh? các lo?i gi?y t? nh? hóa ??n v?n chuy?n, h?p ??ng v?n chuy?n, h?p ??ng th??ng m?i t?t c? các b?ng g?c ph?i có trên tàu.

C? th?, tòa án, các c? quan ch?c n?ng c?n thi?t th?c h?n trong vi?c th?c thi các v? ki?n t?ng trong ngành hàng h?i, có cách ?? giám sát thi hành án, ?? b?t ?i tình tr?ng nh?ng doanh nghi?p gây ra nhi?u n? n?n r?i b? tr?n; khuy?n khích và t?o ?i?u ki?n c?nh tranh sòng ph?ng, gi?a các tàu v?i nhau không nên b?ng m?i giá ph?i c?nh tranh quy?t li?t mà chia s? th? ph?n, h?p tác cùng có l?i.

Các doanh nghi?p v?n t?i bi?n c?n nghiêm túc xác ??nh m?c ?ích kinh doanh, nhìn xa trông r?ng, thay vì ?óng m?i ho?c mua tàu m?i ?? ch?y rông thì ti?p c?n các d? án, các doanh nghi?p s?n xu?t, xu?t nh?p kh?u l?n có ngu?n hàng nhi?u ?? ký h?p ??ng và th?c hi?n d? án lâu dài. N?u tránh ???c ki?u làm ?n ch?p gi?t, tranh giành m?i hàng, n? l??ng thuy?n viên và tuân th? lu?t pháp nghiêm túc... thì m?i có th? có nh?ng doanh nghi?p l?n m?nh, có ?? n?ng l?c c?nh tranh qu?c t?.

La Quang Trí - Giám ??c ShipOffer Corp.

Bài vi?t ??ng trên Doanh Nhân Sài Gòn

https://doanhnhansaigon.vn/chuyen-lam-an/van-tai-bien-chua-ra-bien-1084056.html


Partners
美高梅体育盘口